بتاشیمی

بتاشیمی عرضه کننده مواد شیمیایی،تجهیزات آزمایشگاهی و انواع کاغذ صافی whatman و chm

راه های ارتباط با بتاشیمی

بتاشیمی 02144854409

بتاشیمی 09101726009 09351001028

ممبران فیلتر

بتا شیمی-ممبران
توضیحات تعداد در بسته تعداد در کارتون
ممبران فیلتر Nylon 0.22(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر Nylon 0.45(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر Nylon 1.0(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PTFE/B 0.22(μm) قطر 142(mm) 50 1
ممبران فیلتر PTFE/B 0.45(μm) قطر 13(mm) 100 1
ممبران فیلتر PTFE/B 0.45(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر PTFE/B 0.1(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر PTFE/B 0.1(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PTFE/B 3.0(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PTFE/L 0.22(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر PTFE/L 0.22(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PTFE/L 0.45(μm) قطر 13(mm) 100 1
ممبران فیلتر PTFE/L 0.45(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر PTFE/L 0.45(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر CA 0.22(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر CA 0.22(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر CA 0.22(μm) قطر 142(mm) 50 1
ممبران فیلتر CA 0.45(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر CA 0.45(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر CA 0.45(μm) قطر 142(mm) 50 1
ممبران فیلتر CA 0.8(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر CA 0.8(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر CA 0.8(μm) قطر 142(mm) 50 1
ممبران فیلتر MCE 0.22(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 0.22(μm) قطر 37(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 0.22(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 0.22(μm) قطر 142(mm) 50 1
ممبران فیلتر MCE 0.45(μm) قطر 37(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 0.45(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 0.45(μm) قطر 142(mm) 50 1
ممبران فیلتر MCE 0.8(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 0.8(μm) قطر 37(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 0.8(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 1.0(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 1.0(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 3.0(μm) قطر 37(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE 3.0(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE/GWN 0.22(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE/GWN 0.45(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE/GWN 0.8(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر MCE/GWN 0.45(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PES 0.22(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PES 0.47(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PES 0.1(μm) قطر 25(mm) 100 1
ممبران فیلتر PES 0.1(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PP 0.22(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PP 0.22(μm) قطر 142(mm) 50 1
ممبران فیلتر PP 0.45(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PP 0.45(μm) قطر 142(mm) 50 1
ممبران فیلتر PC 0.4(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PVDF 0.22(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر PVDF 0.45(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر CN 0.22(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر CN 0.8(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر CN 0.45(μm) قطر 47(mm) 100 1
ممبران فیلتر CN 3.0(μm) قطر 47(mm) 100 1

کلیه حقوق این سایت متعلق به بتا شیمی می باشد

طراحی و پیاده سازی Tina

Search